W dniu 23.05.2018 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót tj. Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o. o ul. Grabowiecka 18 „B”,22 – 500 Hrubieszów na zadanie : Przebudowa drogi gminnej nr 104988 L w miejscowości Lipinki „- od km 0+ 000 do km 1+ 380.

Przy udziale środków z budżetu państwa przeznaczonych na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych będzie realizowany projekt pod nazwą : „Przebudowa  drogi gminnej nr 122309L od km 0+007 do km 0+200 w miejscowości Leszczany Drugie uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2015 r.”

W dniu 12 lipca 2018 r. nastąpił odbiór drogi w Klesztowie. Inwestycja realizowana była pod nazwą "Przebudowie drogi gminnej nr 104992 L w miejscowości Klesztów - od km 0+ 000 do km 1+ 698".