EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI

W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

 Zgodnie z art. 7 ust. 6b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454)

 

Lp.

Przedsiębiorstwo

Data obowiązywania zezwolenia

1

Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o.

Kolonia- Okopy

22-175 Dorohusk

Tel. 82 566 11 02

06.03.2019 r. – 05.03.2029 r.

2

Zakład Usługowo-Handlowy

Waldemar Szłapak

Dębina 4

22-122 Leśniowice

Tel. 82 567 61 50

22.02.2019 r. – 21.02.2029 r.

3

PTH Agro-Trans

Sławomir Czyż

ul. Diamentowa 5

22-113 Kamień

Tel. 82 567 15 13

12.03.2019 r. – 11.03.2029 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie:

„Podejmowanie działalności gospodarczej”

– limit środków: 200 000,00 zł (ogłoszenie o naborze 1/2019)

Termin naboru wniosków: 4 kwietnia 2019 roku - 18 kwietnia 2019 roku

Szczegółowe informacje na stronie www.ziemiachelmska.pl zakładka: LEADER 2014-2020/Podzakłada: Ogłoszenia o naborach wniosków oraz w Biurze LGD „Ziemi Chełmskiej”
Pl. Niepodległości 1/330 w Chełmie, tel:. 82 562-75-71

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 
– Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

SZANOWNI MIESZKAŃCY

LUBELSKA IZBA ROLNICZA ORGANIZUJE WYJAZD NA

TARGI ROLNICZE

KIELCE, 16 marca 2019 r.

Zapisy na wyjazd do dnia 10 marca 2019 r. pod nr tel. 504 287 165

Bilet wstępu na targi zapewnia Lubelska Izba Rolnicza.

Dopłata do autokaru 30 zł.

Wyjazd – 16 marca 2019 r., Przystanek autobusowy w Wołkowianach, godz. 6:00

Urząd Gminy Żmudź prowadzi usługę powiadamiania SMS dla mieszkańców. Polega ona na przekazywaniu ważnych informacji drogą krótkich wiadomości tekstowych wysyłanych na telefon komórkowy.

W celu zamówienia usługi powiadamiania SMS wystarczy wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy, w którym musimy podać imię i nazwisko, numer swojego telefonu komórkowego, oraz zaakceptować regulamin i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Wypełniony papierowy formularz należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Żmudź lub w pok. Nr 11 w godzinach pracy urzędu.

Poprzez system powiadamiania SMS subskrybenci informowania są m.in. o wydarzeniach kulturalnych i sportowych, szkoleniach dla mieszkańców, komunikatach o przerwach w dostawie mediów oraz innych powiadomieniach związanych z funkcjonowaniem urzędu.

Systemem zarządza Urząd Gminy Żmudź. Więcej informacji: (82) 568 01 82.

Usługa jest bezpłatna.

REGULAMIN USŁUGI "SERWIS SMS GMINY ŻMUDŹ"

OŚWIADCZENIE – ZGODA NA KORZYSTANIA Z SYSTEMU POWIADAMIANIA SMS

OŚWIADCZENIE – REZYGNACJA Z KORZYSTANIA Z SYSTEMU POWIADAMIANIA SMS