Wójt Gminy Żmudź informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XIV/257/2020 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw na terenie województwa lubelskiego w 2020 roku dla Gminy Żmudź ustalona została powierzchnia upraw konopi włóknistych w ilości 35 ha natomiast maku 3 ha.

Uprawa konopi włóknistych i maku może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo umowy kontraktacji zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych lub w przypadku samodzielnego przetwarzania konopi włóknistych z własnych upraw, zobowiązania do przetwarzania konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030 ze zm.) składane do marszałka województwa właściwego dla miejsca położenia uprawy, w terminie 14 dni po dokonaniu ich wysiewu.

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA UPRAWĘ KONOPI WŁÓKNISTYCH