Gmina Żmudź zawarła porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w   sprawie promocji i realizacji Programu „Czyste Powietrze” na terenie Gminy Żmudź.

Dzięki zawarciu tego porozumienia mieszkańcy naszej gminy będą między innymi mogli uzyskać informacje na temat Programu oraz otrzymają wsparcie merytoryczne w zakresie przygotowywania wniosku o dofinansowanie.

Program „Czyste Powietrze” jest podzielony na dwie części ze względu na możliwy poziom dofinansowania.

Część 1 Programu (podstawowy poziom dofinansowania) dotyczy osób osiągających dochód roczny (podstawa opodatkowania w przypadku PIT) nieprzekraczający 100 tys. zł.

Część 2 Programu (podwyższony poziom dofinansowania) dotyczy osób osiągających przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nieprzekraczający kwoty:

 1. a) 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 2. b) 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Zaświadczenia dla osób fizycznych zamierzających złożyć wniosek
o przyznanie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wydawane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmudzi.

Osoby planujące ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze” powinny wiedzieć, że:

 • nie udziela się dofinansowania na budynki, które nie zostały oddane do użytkowania;
 • dofinansowanie przysługuje wyłącznie dla budynków jednorodzinnych (wyodrębnione maksymalnie dwa lokale mieszkalne lub jeden lokal mieszkalny
  i jeden użytkowy o powierzchni do 30% powierzchni całkowitej budynku);
 • nieruchomości muszą mieć uregulowany stan prawny (czy jest uregulowana własność, kto jest właścicielem, czy są współwłaściciele, którzy muszą wyrazić zgodę na przedsięwzięcie);
 • wysokość dochodu rocznego wnioskodawcy nie może przekraczać 100 000 zł oraz przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa   domowego (jeśli nie przekracza 1960 zł – gospodarstwo jednoosobowe/1400 zł – gospodarstwo wieloosobowe, kwalifikuje się do podwyższonego poziomu);
 • niezbędne są podstawowe dane nieruchomości potrzebne do wniosku (adres, numer KW, numer działki, powierzchnia);
 • należy znać planowany zakres przedsięwzięcia;
 • wymianie podlegają tylko kotły na paliwa stałe poniżej 5 klasy, jeśli jest również piec gazowy, decyduje zużycie gazu poniżej 5600 kWh/rok);
 • jest możliwość finansowania przedsięwzięcia rozpoczętego do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku (nie wcześniej niż przed 15 maja 2020 r.) oraz zakończonego;
 • jeśli na budynek zostało dokonane zgłoszenie budowy po 12.2013, nie udziela się dofinansowania na ocieplenie przegród budowlanych, stolarkę okienną i drzwiową.