Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 104995L Lipinki-Kazimierówka” jest w trakcie realizacji. Przetarg na wyżej wymienione zadanie odbył się 08.01.2021r. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło 6 ofert. 

W dniu 4.02.2021r została podpisana umowa na roboty drogowe z  Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „Sadex” z Kolonia Sitno 84. Koszt realizacji zadania to 278 610,38 zł brutto. Kwota ta zostanie całkowicie pokryta ze środków „Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”.

Zadanie będzie realizowane w terminie do dnia 28 maja 2021r. a w jego zakres wchodzi:
przebudowa odcinka drogi o długości 1,04 km

Zakres robót przedstawia się następująco:

  • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
  • ułożenie nawierzchni bitumicznej,
  • pobocza gruntowe,
  • oznakowanie