Trwają prace przy inwestycji pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Syczów i Annopol o numerach 122273L oraz 104998L”. Zadanie jest finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.


W dniu 26.02.2021 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót tj. Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „Sadex” Janusz Sadlik, Kolonia Sitno 84, 22-424 Sitno
Zakres robót obejmuje w szczególności;

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,

- ułożenie nawierzchni bitumicznej;

- budowa mijanek;

- pobocza gruntowe;

- zabezpieczenie istniejących kabli teletechnicznych

- oznakowanie

Zadanie obejmuje również koszty nadzoru inwestorskiego, obsługi geodezyjnej i tablic informacyjnych.

Kwota wydatków całkowitych – 252 365,75 zł
Kwota wydatków sfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 252 365,75 zł