Minister Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787) ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2022.

Gmina Żmudź przystąpiła z wnioskiem na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2022.

Cel Programu:

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresaci Programu:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby  w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego  współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenia równoważne do wyżej wymienionych.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

  • wsparciu w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych,
  • wsparciu w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
  • wsparciu w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
  • wsparciu w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem,
  • załatwianiu spraw urzędowych.

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Program będzie trwał od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

TERMIN ZGŁOSZEŃ UPŁYWA W DNIU 22 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

Szczegółowe informacje na temat ww. Programu można uzyskać w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Żmudzi tel: 82/568 01 29