W dniu 13 marca 2017 r. Pani Wójt Gminy Żmudź – Edyta Niezgoda otrzymała z rąk Wojewody Lubelskiego Pana Przemysława Czarnka umowę na udzielenie dotacji celowej budżetu państwa

w 2017 roku na zadanie realizowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
Dotacja w kwocie 104 784,00 zł przeznaczona zostanie na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 122354 L wrac ze skrzyżowaniem od drogi powiatowej nr 1847 L do drogi wojewódzkiej nr 844 w miejscowości Wołkowiany od km 0+000 do km 0+638”
Łączny koszt realizacji tego zadania wynosi 209 569,64 zł.

W marcu br. Pani Wójt otrzymała również z rąk Pana Mariusza Błaszczaka – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Promesę na dotację z budżetu państwa kwoty w wysokości 75 000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 122394L w km 0+183 w miejscowości Pobołowice Kolonia, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2015r.”