Drukuj

W dniu 22 maja 2017 r. Wójt Gminy Żmudź – Pani Edyta Niezgoda podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Kompetencje kluczowe dla sukcesu”.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z SYNTEA S.A. w okresie od 01.06.2017 r. do 30.06.2018 r. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej i Gimnazjum Publicznym w Gminie Żmudź poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych i kursów zawodowych dla nauczycieli z w/w szkół oraz doposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych i ICT.
W ramach projektu realizowane będą zajęcia rozwijające zainteresowania z zakresu kompetencji cyfrowych, zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego oraz przedmiotów matematyczno – przyrodniczych W ramach projektu planuje się zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, tablic interaktywnych itp.Wartość projektu wynosi 577 338,75 zł, z czego 22 880,00 zł to niefinansowy wkład własny Gminy Żmudź.
Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 12.2 Kształcenie ogólne.