W dniu 23.04.2018 r. w Wojsławicach zostało podpisane porozumienie pomiędzy gminami Chełm, Białopole, Dorohusk, Wojsławice i Żmudź w sprawie utworzenia Klastra Energii Odnawialnej Ziemi Chełmskiej.

Utworzony Klaser staje się członkiem Polskiej Izby Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywnej Energetyki, którego celem jest dążenie do samodzielności ekonomicznej i energetycznej obszaru na którym funkcjonuje, dążenie do polepszenia jakości powietrza, walka z ubóstwem oraz zachęcenie Inwestorów do lokowania swoich biznesów na terenie gmin Klastra. To jedna z pierwszych takich inicjatyw samorządów w województwie lubelskim.
 Klaster utworzy spółdzielnię energetyczną, która będzie mogła negocjować ceny z dostawcami energii, paliw i opału. Do tego działania mogą być włączeni  mieszkańcy poszczególnych gmin, czego efektem mają być niższe ceny energii dostarczanej mieszkańcom oraz niższe ceny paliw i opału.
W kolejnych działaniach Klaster skupi się na szukaniu źródeł finasowania w środkach krajowych (NFOŚiGW, Ministerstwo Środowiska) oraz środkach zagranicznych (fundusze norweskie, fundusze UE) na zadania statutowe.
Celem współpracy w dalszej perspektywie ma być stworzenie indywidualnego miksu energetycznego wykorzystującego lokalne i regionalne zasoby odnawialne,  w celu  produkcji energii na potrzeby gmin i jej mieszkańców np. farmy fotowoltaiczne, farmy wiatrowe, biogazownie.