W dniu 10.04.2018 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót tj. Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowym Spółka z o.o. ul. Grabowiecka 18”B” na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 122311L w miejscowości Leszczany Kolonia”.


Przetarg na to zadanie odbył się 15.03.2018 r. wpłynęło 7 ważny ofert. Przewidywany termin zakończenia zdania to 15.06.2018 r.

Niniejszy przedmiot zamówienia obejmuje :

-modernizację odcinka drogi o długości od km 0+ 000 do km 0 +940 – 940mb

1. Zakres robót przedstawia się  następująco:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze;
- wyrównanie istniejącej nawierzchni;
- podbudowa z tłucznia kamiennego;
- nawierzchnia z mieszanki mineralno- bitumicznej;
- oznakowanie pionowe
- formowanie poboczy ziemnych.