W dniu 9 sierpnia 2018r. dokonano odbioru zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa  drogi gminnej nr 122309L od km 0+007 do km 0+200 w miejscowości Leszczany Drugie"

Inwestycja realizowana była przy udziale środków z budżetu państwa przeznaczonych na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych.

uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2015 r.”
Przetarg na to zadanie odbył się 10.05.2017 r. wpłynęły  cztery ważne oferty.
W dniu 30.05.2018 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót tj. Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym Włodawa Spółka z o.o. z siedzibą w Strupinie Dużym, 22-100 Chełm, Strupin Duży 295.
Zakres i rodzaj robót był następujący:
a.    mechaniczne plantowanie -386,00 m2;
b.    warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego 31,5 – 63,0 mm gr. 15 cm – 240,90 m2;
c.    warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego 4 – 31,5   mm gr. 20 cm – 714,10 m2;
d.    wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej zamkniętej AC8S grubości 5 cm w ilości 675,50 m2;
e.    uzupełnienie poboczy o szerokości 1, 0 m i grubości 30 cm z gruntu w ilości - 386,00 m2.