Rozpoczęto realizację zadania pn „Zachowanie dziedzictwa kulturowego Ziemi Chełmskiej poprzez wsparcie trzech obiektów działających w sferze kultury na terenie Gminy Żmudź:

Izby Regionalnej  w Stanisławowie, świetlicy wiejskiej w Leszczanach I oraz świetlicy wiejskiej w Rudnie”.
Zamówienie jest współfinansowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie 4.5 Zachowanie dziedzictwa lokalnego- w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego ze środków Programu Rozwoju 0bszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”

Przetarg na to zadanie odbył się 24.06.2019 r. wpłynęło 3 ważne oferty.
W dniu 19.07.2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót tj STYL-BUD  s.c.
Surowiec Piotr Sagan Dorota Rudka 14 B ,22-100 Chełm.

Zadanie będzie realizowane w terminie od podpisania umowy do 30 września  2019 r.
.Zakres robót jest następujący :

1)Remont i modernizacja budynku Izby Regionalnej w Stanisławowie
- roboty rozbiórkowe;
-roboty remontowe dachu.

2) Remont i modernizacja świetlicy w Leszczanach I
- roboty zewnętrzne;
- remont pomieszczeń świetlicy;
- instalacja w budynku świetlicy.

3) Świetlica wiejska w Rudnie
- roboty rozbiórkowe;
- roboty montażowe;
-  instalacje wod- kan zewnętrzne;
 - roboty wewnętrzne budowlane;
 - instalacje wod-kan wewnętrzne;
 - elementy zewnętrzne;

Inwestycja była realizowana na obszarze trzech miejscowości Gminy Żmudź.
Wpisała się w cel ogólny tj :
1)    Wzmocnienie potencjału turystycznego  obszaru LGD wykorzystując zasobny przyrodnicze, historyczne, kulturowe i społeczne;
Poprzez cel ogólny zostały osiągnięte cele szczegółowe czyli :
1)    zintegrowana promocja  oraz zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, nastąpiło również zintegrowanie działań na rzecz aktywnego włączania społecznego.
W wyniku realizacji została wyremontowana, zmoedenizowana i wyposażona  Izba Regionalna w Stanisławowie, świetlica wiejska w Leszczanach i w Rudnie. Działające te trzy obiekty w sferze kultury promują lokalne dziedzictwo kulturowe czego przykładem jest obiekt Izby Regionalnej w Stanisławowie oraz integrują środowisko lokalne poprzez odbywające się  warsztaty kulinarne i rękodzielnicze. Na uwagę zasługuje fakt, że w realizacji inicjatyw podejmowanych przez społeczność, w zakresie warsztatów rękodzielniczych współpracują partnerzy z sektora społecznego i publicznego, tj. Gminne Centrum Kultury w Żmudzi oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Żmudź.

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie’’

Świetlica w Stanisławowie

P1100593.JPG P1100595.JPG P1100607.JPG

P1100823.JPG

 

Świetlica w Leszczanach

DSC_0092.JPG P1100604.JPG P1100790.JPG

P1100812.JPG P1100815.JPG P1100871.jpg

 

Świetlica w Rudnie

DSC_0082.JPG DSC_0300rudno.jpg P1100801.JPG

P1100836.JPG