Ułatwienia dostępu

 

Bon energetyczny 2024 – od 1 sierpnia ruszają wnioski!

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmudzi informuje, że od dnia 01.08.2024 r.  będzie można składać wnioski o bon energetyczny.   Wnioski będą przyjmowane do 30.09.2024 r., wnioski złożone po tym terminie pozostawione zostaną bez rozpoznania.

Zgodnie z ustawą o bonie energetycznym, bon energetyczny jest świadczeniem pieniężnym przysługującym jednorazowo gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2500 zł miesięcznie w gospodarstwie jednoosobowym,  1700 zł miesięcznie na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu dla potrzeb przyznania bonu energetycznego ustalana będzie na podstawie dochodów osiągniętych w 2023 roku.

Wysokości bonu energetycznego:

  • 300,00 zł - jednoosobowe gospodarstwo domowe,
  • 400,00zł - gospodarstwo domowe 2-3 osobowe,
  • 500,00zł - gospodarstwo domowe 4-5 osobowe,
  • 600,00zł - gospodarstwo domowe 6 i więcej osobowe.

Bon energetyczny w wyższej kwocie można otrzymać, jeśli główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest  zasilane energią elektryczną i źródło takie jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 2496) do dnia 1 kwietnia 2024 roku, albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do CEEB, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Wysokość bonu energetycznego w wyższej kwocie wynosi:

  • 600,00 zł - jednoosobowe gospodarstwo domowe,
  • 800,00zł - gospodarstwo domowe 2-3 osobowe,
  • 1 000,00zł - gospodarstwo domowe 4-5 osobowe,
  • 1 200,00 zł - gospodarstwo domowe 6 i więcej osobowe.

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku bonu energetycznego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że bon ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł.

Wnioski o wypłatę bonu energetycznego będzie można złożyć osobiście w Ośrodku, przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Ośrodka albo złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, czy też platformy mObywatel – w terminie od 1 sierpnia do 30 września 2024 r.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składa się ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która go składa.

Wniosek o wypłatę bonu rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia. Przyznanie bonu nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu bonu zostanie przesłana wnioskodawcy na wskazany przez niego we wniosku adres poczty elektronicznej.

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę bonu energetycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, bon ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego jest ustalana na dzień złożenia wniosku o wypłatę bonu energetycznego.

Wniosek do pobrania

Pin It