Przy udziale środków celowych budżetu państwa w 2017 r. na zadanie realizowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” będzie realizowany projekt pod nazwą :Przebudowa drogi gminnej nr 122354L wraz ze skrzyżowaniem od drogi powiatowej nr 1847L do drogi wojewódzkiej nr 844 w miejscowości Wołkowiany od km 0 +000 do km 0 + 638”.

Zadanie będzie również realizowane z udziałem „Partnera” tj. Powiatem Chełmskim z siedzibą w Chełmie Plac Niepodległości 1.

Przetarg na to zadanie odbył się 20.04.2017 r. wpłynęło pięć ważnych ofert.

W dniu 17.05.2017 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót tj. Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym Włodawa Spółka z o.o. z siedzibą w Strupinie Dużym, 22-100 Chełm, Strupin Duży 295.

Zadanie będzie realizowane w terminie od podpisania umowy do 30 sierpnia 2017 r.

Zakres robót jest następujący:

  1. Oznakowanie miejsca robót;
  2. Roboty pomiarowe i przygotowawcze na odcinku 638 m;

3.Podbudowa:

-wykonanie dolnej warstwy podbudowy gr.15 cm z kruszywa łamanego 31.5 mm- 63 mm w ilości 226,75 m2,

- wykonanie dolnej warstwy podbudowy gr. 10 cm z kruszywa łamanego 31,5 mm- 63 mm w ilości 2360,6 m2,

- wykonanie górnej warstwy podbudowy z niesortu łamanego 0-31,5 mm w ilości 2587,35 m2.

4.Nawierzchnia:

- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno- bitumicznej grysowej zamkniętej AC8S o gr. 5 cm w ilości 2459,75 m2.

5.Zjazdy:

- wykonanie zjazdów z niesortu kamiennego 0 - 31.5 mm w ilości 195,74 m2

6.Pobocza i roboty wykończeniowe;

7.Oznakowanie;

8.Obsługa geodezyjna.