Przy udziale środków z budżetu państwa przeznaczonych na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych będzie realizowany projekt pod nazwą : ,,Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 122394L w km 0+183 w miejscowości Pobołowice Kolonia, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2015 r.”

Przetarg na to zadanie odbył się 18.05.2017 r. wpłynęło trzy ważne oferty.

W dniu 05.06.2017 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót tj. Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym Włodawa Spółka z o.o. z siedzibą w Strupinie Dużym, 22-100 Chełm, Strupin Duży 295.

Zadanie będzie realizowane w terminie od 30.06.2017 r. do 15 .09.2017 r.

Zakres robót jest następujący:

1) wykonanie robót rozbiórkowych mostu drewnianego - odzysk drewna na opał,

2) wykonanie przepustu z blachy falistej ocynkowanej o przekroju kołowo-eliptycznym typu Hel-Cor 2,01x1,59 m i gr. blachy 3,0 mm dł. 13 mb. na ławie żwirowo-piaskowej wzmocnionej geosiatką z blokami oporowymi z betonu B-15,

3) ustawienie bariery stalowej ochronnej po obu stronach drogi 2x 10 m,

4) wykonanie umocnienia skarp i dna wlotu i wylotu płytami typu YOMB 100x75x12,5 - 73 m2,

5) umocnienie stożków na wlocie i wylocie przepustów płytami ażurowymi 40x60x8 cm - 15,20m2,

6) wykonanie podbudowy z gruntocementu o Rm=5 MPa i gr. 15 cm -77,00 m2

7) wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gat. I gr. 20 cm na dł. 14,0 m i szer 5,50 m - 77,00 m2,

8) obsianie skarp i poboczy - 88,85 m2.