Projekt „Kompetencje kluczowe dla sukcesu” jest realizowany w okresie od 01.06.2017 r. do 30.06.2018 r. w ramach Działania 12.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Partnerem projektu jest Syntea S.A.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Gminie Żmudź poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 164 uczniów i kursów zawodowych dla 16 nauczycieli przedmiotów ogólnych z w/w szkół oraz doposażenie pracowni przyrodniczych i ICT w szkołach objętych wsparciem.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 2 RPO tj. Podniesienia u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach projektu przewiduje się realizację następujących zadań:

Zadanie 1 – Kształtowanie kompetencji/kwalifikacji uczniów Typ 1A

W ramach tego zadania zostaną zakupione materiały dydaktyczne oraz będą realizowane zajęcia
z uczniami.

Zadanie 2 – Doradztwo edukacyjno – zawodowe – Typ 1C

W ramach tego zadania będzie prowadzone indywidualne jak i grupowe doradztwo zawodowe
z uczniami.

Zadanie 3 – Podnoszenie kompetencji/kwalifikacji nauczycieli – Typ 1B

W ramach tego zadania będą realizowane zajęcia z nauczycielami mające na celu podniesienie ich kompetencji.

Zadanie 4 – Wyposażenie szkolnych pracowni – Typ 1D

W ramach tego zadania zostanie zakupione wyposażenie szkolnych pracowni.

Wartość projektu ogółem to 577 338,75 zł z czego niefinansowy wkład własny Gminy Żmudź to 28 880,00 zł.