Na terenie Gminy funkcjonują dwie szkoły:

1. Szkoła Podstawowa w Żmudzi

 • liczba zatrudnionych nauczycieli - 19
 • liczba oddziałów kl. 0-VI - 8
 • liczba uczniów – 181

2. Gimnazjum Publiczne w Żmudzi

 • liczba zatrudnionych nauczycieli - 17
 • liczba oddziałów - 6
 • liczba uczniów - 120

BLOG GIMNAZJUM PUBLICZNEGO W ŻMUDZI http://gimnazjumwzmudzi.blogspot.com/

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻMUDZI www.sp-zmudz.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻMUDZI NA FACEBOOKu https://www.facebook.com/szkolaface

 

Szkoła Podstawowa w Żmudzi oraz Gimnazjum Publiczne w Żmudzi wchodziły w skład Zespołu Szkól im. Henryka Sienkiewicza w Żmudzi, który rozwiązany został moca Uchwały Nr XVIII/129/2012 Rady Gminy Żmudź z dnia 13 marca 2012 roku.

Kadra pracownicza zapewnia rozwijanie zainteresowań i uzdolnień swoich uczniów. Istnieje kilka kółek zainteresowań m.in.: matematyczne, przyrodnicze, ekologiczne, językowe (j. angielski, j. rosyjski, j. polski), muzyczne i sportowe.

Informacje  o  Szkole  Podstawowej  w  Żmudzi
Szkoła  Podstawowa  w Żmudzi   liczy  229  uczniów.  Do  klas I – III uczęszcza  76 uczniów.  Klasy  są  nieliczne,  przez co mają bardzo dobre  warunki  do   nauki.  W  oddziałach  przedszkolnych  uczy  się 47  dzieci.   Funkcjonuje  świetlica  szkolna.  Sale lekcyjne są  przystosowane do  przyjęcia  sześciolatków  do  klasy I.

 • W  budynku   klas  0 – III  znajduje  się  8  sal  lekcyjnych,  sala  komputerowa,  sala  zabaw, pokój  pedagoga,  pomieszczenie do  spożywania  posiłków cateringowych,  kąciki  zainteresowań.   
 • W  budynku  klas  IV – VI  znajdują  się  4  sale  lekcyjne,  gabinet  pedagoga, sala  gimnastyczna, siłownia, biblioteka,  kąciki  zainteresowań, szkolny  radiowęzeł, sala  komputerowa.  


Podział  klas  przedstawia  się  następująco:

Odział 0 a – 24    wychowawca  Beata  Niepogoda  Porzycka
Odział  0b – 23    wychowawca  Elżbieta  Tatys
Klasa  Ia – 12       wychowawca    Urszula  Kubów 
Klasa Ib – 11      wychowawca  Katarzyna Bielak
Klasa IIa – 16      wychowawca  Anna  Siedlecka
Klasa IIb – 12      wychowawca  Barbara  Forysiuk
Klasa IIIa – 12     wychowawca   Lucyna  Cichosz
Klasa IIIb – 13     wychowawca   Marzena  Wawryszuk
Klasa IV – 30      wychowawca   Dorota  Ostrowska
Klasa V- 31         wychowawca  Beata  Łatwińska
Klasa VIa – 24     wychowawca  Elżbieta  Kwiatoń
Klasa VIb – 21      wychowawca Małgorzata  Olszewska
Pedagog szkolny
Godziny  pracy:
Budynek  klas 0 – III  każdy  czwartek   od  8.50  do  12.00 
Budynek  klas  IV – VI
Poniedziałek :  9,40 – 10.40
Wtorek:  9.40 – 11.30
Środa:  11.40 – 12.25
Czwartek: 8.00 – 8.45
Piątek:   9.40 – 10.25W  każdy  pierwszy  poniedziałek  miesiąca  w  budynku  klas  0 – III  przyjmuje  pedagog i psycholog  Poradni  psychologiczno – pedagogicznej  w  Dubience.Godziny odjazdów autobusów
1.    Maziarnia, Wólka  Leszczańska,  Leszczany, 13.50, 15.15
W poniedziałki,  wtorki  i  piątki -  autobus  na  życzenie  rodziców – 11.40
2.    Dryszczów – 12.40
3.    Klesztów,  Roztoka,  Lipinki, Bielin , Ksawerów- 13.00,  14.15
4.    Wołkowiany,  Pobołowice – 13.15
Świetlica  szkolna
W  budynku   klas 0 – III  funkcjonuje  świetlica  szkolna. Ze  świetlicy  mogą  korzystać  dzieci   uczęszczające  do  klas 0 – III. 
Godziny  pracy  świetlicy:
Poniedziałek:   11.30 – 15.00
Wtorek:   7.30 – 8.00,  11.30 – 14.30
Środa:   11.30 – 14.30
Czwartek:  11.30 – 14.30
Piątek:  7.30 – 8.00,  11.30 – 14.30REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŻMUDZI
Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20.02.2004 r. w sprawie warunków  i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232)
 3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 30 10.2013r. poz. 1265)
 4. Statut Szkoły Podstawowej w Żmudzi

1.    Do Szkoły Podstawowej uczęszczają uczniowie zamieszkujący w Gminie  Żmudź Uczniowie zamieszkali odpowiednio w odwodzie Szkoły Podstawowej w Żmudzi:
2.    Rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Żmudzi dokonuje  się z zachowaniem następujących zasad:
1)    Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 30.VIII.2013r. w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 podziału uczniów klasy I publicznej szkoły podstawowej na oddziały dokonuje się według roku i miesiąca urodzenia, poczynając od uczniów najmłodszych. Klasy pierwsze nie mogą liczyć więcej niż 25 osób.
2)    Klasa pierwsza Szkoły Podstawowej:
a)    z urzędu - dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły,
b)    na pisemną prośbę (wniosek) rodziców (prawnych opiekunów) skierowaną do dyrektora szkoły, dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, w  uzgodnieniu  z  organem  prowadzącym
c)    W roku szkolnym 2014/2015 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:
d)    urodzone w 2007r.
e)    urodzone w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008
3)    W roku szkolnym 2014/2015 dziecko urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. na wniosek rodziców, może rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.
2.    Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor na wniosek rodziców oraz po zapoznaniu się z opinią Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dubience.
3.    Zapisu do szkoły dokonują rodzice lub prawni opiekunowie na podstawie dowodu osobistego oraz aktu urodzenia dziecka. Rodzice wypełniają stosowny wniosek i się pod nim podpisują.
4.    W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas  pierwszych szkoły podstawowej oraz  przydziału dzieci do poszczególnych klas dyrektor  powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno –  Kwalifikacyjną w składzie:
1)    wicedyrektor szkoły- przewodniczący
2)    pedagog
3)    wychowawcy tworzonych klas pierwszych
5.    Zasady naboru wynikają z przepisów Ustawy o Systemie Oświaty (Dz.U.2014,poz.7) z dnia 6 grudnia 2013r.    
6.    Liczbę klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych ustala organ prowadzący szkołę.      
7.    Przy przydziale dzieci do klas pierwszych zapisuje się jednakową liczbę uczniów  przyjmując:
1)    zasadę koedukacyjności – równomiernego podziału na chłopców i dziewczęta w klasie
2)     miarę możliwości i za zgodą dyrektora uwzględnia się inne pisemne prośby rodziców i inne kryteria, jak np. utrzymanie rodzeństwa w jednej klasie,
8.    Ostatecznego przydziału uczniów do klas I dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej.
9.    Odwołania dotyczące ustaleń Komisji można składać pisemnie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia list uczniów klas pierwszych w sekretariacie szkoły, rozpatruje je dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu wakacji.
10.    Terminy:
1)    Do  31  marca – powiadomienie rodziców o obowiązku dopełnienia czynności związanych   ze zgłoszeniem dziecka do klasy I.
2)    Powiadomienia umieszczane są na stronie internetowej naszej szkoły oraz wywieszane jest ogłoszenie w budynkach szkoły.  
3)    Podstawowa rekrutacja dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2014/2015 odbywa się w terminie od 01.04.- do 16.04.2014r. Również  po tym terminie  mogą  być  przyjmowane wnioski   rodziców o  przyjęcie   dzieci  do  klasy  I.
11.    Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii psychologiczno-  pedagogicznej dyrektor może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego.