Gmina Żmudź jako Lider zrealizowała w partnerstwie z gminami: Dubienka (powiat Chełmski), Tyszowce (powiat Tomaszowski), Wielkie Oczy (powiat Lubaczowski) i Stary Dzików (powiat Lubaczowski projekt pn.: „Ponadregionalna współpraca drogą do rozwoju Polski Wschodniej”.
Celem ogólnym projektu było: „Kreowanie ponadregionalnej, trwałej współpracy na rzecz rozwoju Polski Wschodniej i wykorzystania jej potencjału gospodarczego, kulturowego i turystycznego”.


Projekt zakładał podjęcie szerokiej i trwałej współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na rzecz prowadzenia wspólnej polityki rozwoju. Projekt kładł nacisk na promowanie
i wykorzystanie istniejącego potencjału kulturowego, gospodarczego i turystycznego.
Dzięki realizacji projektu obszar nim objęty został szerzej promowany i bardziej rozpoznawalny. Podjęte działania podniosły również atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną. Efektem realizacji projektu jest również zawiązanie trwałego partnerstwa pomiędzy gminami biorącymi w nim udział polegającego na wspólnym pozyskiwaniu możliwych zewnętrznych źródeł dofinansowania projektów inwestycyjnych. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013.

Gmina Żmudź była również partnerem projektu pn. „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013. W projekcie brały udział: Gmina Leśniowice (Lider), Żmudź, Dorohusk, Wojsławice, Gmina Huszcza (Ukraina) oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Chełmskiej. Głównym celem projektu była Poprawa atrakcyjności turystycznej oraz wspieranie procesów pełnego wykorzystania potencjału turystycznego obszaru Gmin Leśniowice, Żmudź, Dorohusk, Wojsławice (po stronie polskiej) oraz Gminy Huszcza (po stronie ukraińskiej).

Cele szczegółowe:

  1. Uruchomienie odpowiedniego pod względem jakościowym zaplecza umożliwiającego rozwój zinstytucjonalizowanych form współpracy transgranicznej i wymiany kulturalnej oraz pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych pogranicza polsko - ukraińskiego poprzez rozbudowę, wyposażenie oraz poprawę stanu infrastruktury obiektów turystyczno – rekreacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gmin Leśniowice, Huszcza, Dorohusk, Wojsławice oraz Żmudź.
  2. Zacieśnianie współpracy transgranicznej poprzez podejmowanie przedsięwzięć przekonujących o korzyściach płynących z zasady dobrego sąsiedztwa i partnerskiej współpracy.
  3. Odpowiednio skoordynowana promocja turystyczna i marketing obu regionów, szkolenia z zakresu turystyki oraz popularyzacja i upowszechnianie informacji na temat rozwijanej współpracy transgranicznej wśród mieszkańców Województwa Lubelskiego i Obwodu Wołyńskiego.

Gmina Żmudź była również partnerem projektu pn. „Turystyka międzynarodowa impulsem rozwoju gospodarczego” W projekcie brały udział: Gmina Wojsławice (Lider), Dorohusk, Leśniowice i Żmudź. Celem ogólnym projektu było zwiększenie atrakcyjności i promocja gospodarcza terenów turystycznych czterech gmin uczestniczących w przedmiotowym projekcie zmierzająca do poinformowania i zachęcenia inwestorów do aktywności gospodarczej na terenie gmin Wojsławice, Dorohusk, Leśniowice i Żmudź. W ramach projektu został wytyczony szlak rowerowy „Malowniczy Wschód”, została opracowana mapa oraz przewodnik po szlaku a gminy wzięły udział w Międzynarodowych Targach turystycznych Lato 2015.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007 – 2013.