Aktualności

W dniu 9 listopada 2022r zakończone zostały prace związane z modernizacją istniejącego placu zabaw przy szkole Podstawowej w Żmudzi polegające na wymianie urządzeń zabawowych i podłoża.

Zainstalowano nowe urządzenia typu:

  • Karuzela
  • Bujak „Konik”
  • Huśtawka
  • Zestaw zabawowy

W dniu 11 listopada 2022 r. obchody Narodowego Święta Niepodległości w Gminie Żmudź rozpoczęły się uroczystym podniesieniem Flagi Państwowej na maszt przy pomniku Niepodległości w Klesztowie podczas którego został odśpiewany Hymn Państwowy.

Wójt Gminy Żmudź informuje, że od dnia 04.11.2022 r. w Urzędzie Gminy Żmudź można składać wnioski o zakup preferencyjny węgla (orzech/groszek/ekogroszek). 

Zebrane informacje pozwolą określić skalę potrzeb gospodarstw domowych na węgiel, a także odpowiednio zaplanować działania w zakresie zakupu oraz dystrybucji węgla na terenie naszej gminy.

UWAGA! Osoby, które dotychczas zapisały się w Urzędzie Gminy na węgiel proszone są o złożenie pisemnego wniosku o zakup preferencyjny węgla (zgodnie z załączonym wzorem).

WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO

Minister Rodziny i Polityki Społecznej rozpoczął nabór wniosków w ramach programu resortowego “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Szanowni Państwo,

do 30 grudnia 2022 r. jako płatnik składek mają Państwo obowiązek założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE)  ZUS [1].
PUE ZUS to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, dlatego nie warto czekać na ostatnią chwilę.

Osoby zainteresowane preferencyjnym zakupem węgla prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania do sołtysów i do UG Żmudź do dnia 24.10.2022 r. do godz. 12:00.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej dla rolników poszkodowanych na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Poniżej informacje dotyczące naboru:

Do dnia 15 listopada 2022 r. do Biur Powiatowych Agencji można składać wnioski o pomoc finansową w zakresie wsparcia finansowego rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. w gospodarstwie rolnym szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi Wnioski należy składać na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wnioskującego o pomoc. WAŻNE: Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny ubiegającego się o pomoc. Termin składania wniosków nie podlega przywróceniu. W przypadku złożenia wniosku po 15 listopada 2022 r. nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.