Ułatwienia dostępu

 

Formularze do wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

Do ustalenia podatków na 2022 r. w Gminie Żmudź należy zastosować:
- w podatku od nieruchomości: Uchwała Rady Gminy Żmudź Nr XLVIII/322/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Żmudź na rok 2023

PODATEK ROLNY w 2023 roku:

Podatek rolny oblicza się według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023, średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 wyniosła 74,05 zł za 1 dt.

Stawka podatku rolnego na 2023 r. wynosi:

  • 185,12 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (równowartość 2,5 q),
  • 370,25 zł od 1 ha gruntów pozostałych (równowartość 5 q).

PODATEK LEŚNY w 2023 roku:

Podatek ten od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnią cenę sprzedaży drewna, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej ,,Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. średnia cena sprzedaży drewna wyniosła 323,18 zł za 1 m3.

Stawka podatku leśnego na 2023 r. wynosi:

  • 71,10 zł od 1 ha.
Od 1 lipca 2019 roku obowiązują nowe wzory formularzy podatkowych (zarówno deklaracji jak i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny).

W związku z powyższym informujemy, iż wszystkie wzory nowych formularzy podatkowych, dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod wskazanym niżej linkiem:

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/  oraz w Urzędzie Gminy Żmudź ul. Kasztanowa 22 (pok. nr 12)

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH w 2023 roku:

Od dnia 1.01.2023 r. obowiązują nowe stawki podatku od środków transportowych. Treść uchwały zawierające aktualne stawki podatku w linku: https://ugzmudz.bip.lubelskie.pl/index.php?id=68&p1=szczegoly&p2=1824585

Wzór deklaracji Pobierz

Załącznik Pobierz

Pin It