Ułatwienia dostępu

 

Gmina Żmudź od dnia 1 stycznia 2024 r. realizuje program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028, przyjęty Uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r (M.P. z 2023 r. poz. 881).

Wartość otrzymanego dofinansowania (dotacja celowa na 2024 r.) na realizację zadania z budżetu Państwa wynosi 52 000,00 zł. Planowany całkowity koszt realizacji zadania w 2024 r. wynosi: 65 000,00 zł.

Celem programu „Posiłek w szkole i w domu” jest zapewnienie pomocy i ograniczenie zjawiska niedożywienia: dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach, znajdujących się w trudnej sytuacji, oraz osób dorosłych, zwłaszcza starszych, samotnych, chorych lub niepełnosprawnych.

Z programu mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza obecnie kwoty 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty: 1.552,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej; 1.200,00 zł dla osoby w rodzinie.

W przypadku dzieci i uczniów pomoc realizowana jest w ramach zbiorowego żywienia w szkołach.

Kryteria uprawniające do korzystania z pomocy w formie posiłku:

  • w przypadku dzieci, korzystających ze zbiorowego żywienia w placówkach oświatowych, kryterium dochodowe uprawniające do nieodpłatnych posiłków wynosi 1 200,00 zł na osobę w rodzinie (200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ustawy o pomocy społecznej).
  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, a wymaga pomocy w postaci posiłku w placówce oświatowej, dyrektor szkoły informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy. Posiłki dla dzieci i uczniów wskazanych przez dyrektora szkoły finansowane są bez wydawania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.

W ciągu roku kalendarzowego wysokość środków w zależności od potrzeb może ulec zmianie. Informacje o zmianach w zakresie środków finansowych niezbędnych do realizacji programu będzie aktualizowana.

Umowa o dofinansowanie zadania została podpisana w dniu 20 marca 2024 r.

 

Pin It