Ułatwienia dostępu

 

Formularze do wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

Do ustalenia podatków na 2022 r. w Gminie Żmudź należy zastosować:
- w podatku od nieruchomości: Uchwała Rady Gminy Żmudź Nr XLVIII/322/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Żmudź na rok 2023

PODATEK ROLNY w 2023 roku:

Podatek rolny oblicza się według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023, średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 wyniosła 74,05 zł za 1 dt.

Stawka podatku rolnego na 2023 r. wynosi:

  • 185,12 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (równowartość 2,5 q),
  • 370,25 zł od 1 ha gruntów pozostałych (równowartość 5 q).

PODATEK LEŚNY w 2023 roku:

Podatek ten od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnią cenę sprzedaży drewna, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej ,,Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. średnia cena sprzedaży drewna wyniosła 323,18 zł za 1 m3.

Stawka podatku leśnego na 2023 r. wynosi:

  • 71,10 zł od 1 ha.
Od 1 lipca 2019 roku obowiązują nowe wzory formularzy podatkowych (zarówno deklaracji jak i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny).

W związku z powyższym informujemy, iż wszystkie wzory nowych formularzy podatkowych, dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod wskazanym niżej linkiem:

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/  oraz w Urzędzie Gminy Żmudź ul. Kasztanowa 22 (pok. nr 12)

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH w 2023 roku:

Od dnia 1.01.2023 r. obowiązują nowe stawki podatku od środków transportowych. Treść uchwały zawierające aktualne stawki podatku w linku: https://ugzmudz.bip.lubelskie.pl/index.php?id=68&p1=szczegoly&p2=1824585

Wzór deklaracji Pobierz

Załącznik Pobierz
Sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych Pobierz druk

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpłaty Pobierz druk

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych Pobierz druk


Informacja o środowisku

Postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Pobierz druk

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Pobierz druk

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia Pobierz drukGospodarka przestrzenna

Wniosek o wydanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żmudź Pobierz druk

Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego Pobierz drukUSC i ewidencja ludności

Wniosek o wydanie dowodu osobistego (drukować dwustronnie) Pobierz druk

Wniosek o wydanie skróconego/zupełnego aktu Pobierz druk

Wniosek o sprostowanie treści aktu Pobierz druk


Stypendium szkolne

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM W FORMIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2021-2022

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI RODZINNEJ I MATERIALNEJ RODZINY UZASADNIAJĄCE PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2022-2023Inne

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu Pobierz druk

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pobierz druk

Wniosek o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie, umieszczenie urządzeń- w pasie drogowym Pobierz druk - za zajęcie

Pobierz druk - za umieszczenie

Wniosek - umieszczenie obiektów reklamy Pobierz druk

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na prowadzenie w pasie drogowym drogi wewnętrznej robót niezwiązanych z budową, przebudową, remontem utrzymaniem i ochrona dróg Pobierz druk

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi wewnętrznej urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Pobierz druk

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi wewnętrznej urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Pobierz druk

Informacja o sposobie zabezpieczenia robót Pobierz druk

Pomoc de-minimis w rolnictwie Pobierz druk

Wniosek o wydanie informacji z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żmudź Pobierz druk

Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew Pobierz druk

Wniosek o wydanie zaświadczeń Pobierz druk

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego Pobierz druk

Wniosek o wydanie warunków na wykonanie wjazdu na działkę Pobierz druk      Klauzula informacyjna

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wod-kan Pobierz druk            Klauzula informacyjna


W celu zrekompensowania wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności, w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, został wprowadzony dodatek osłonowy. Jest to wsparcie dla obywateli, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2 100 zł w gospodarstwach jednoosobowych lub 1500 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.

Na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. 2022 r. poz. 1) samorządy realizują zadania związane z przyjmowaniem wniosków i wypłatą dodatku osłonowego mieszkańcom.Wnioski o dodatek osłonowy mieszkańcy mogą składać w swojej gminie do 31 października 2022 r.

Wnioski o ustalenie prawa do dodatku osłonowego można składać od stycznia 2022 roku:

    na piśmie,
    elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP na skrzynkę podawczą OPS Żmudź (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym).

Pisemne wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać w:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmudzi
ul. Kasztanowa 24
22-114 Żmudź


Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska www.gov.pl/klimat/dodatek-oslonowy znajduje się instrukcja wypełnienia wniosku.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


Podatek akcyzowy

Wniosek

Zestawienie faktur

Klauzula informacyjna (dla osób składających wniosek PIERWSZY RAZ)

Pin It