Ułatwienia dostępu

 

W dniu 26 września 2023 roku, Pani Wójt  Edyta Niezgoda reprezentująca Gminę Żmudź przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy – Pani Marty Mikołajczyk podpisała umowę na roboty budowlane dotyczące zadania „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żmudź wraz z dostawą niezbędnego sprzętu.”

Wykonawcą inwestycji będzie Firma „AQUA Spółka z o.o.” z siedzibą w Tomaszowicach  Kolonia 36 A, 21-008 Tomaszowice, reprezentowana przez Pana Andrzeja Pietrasia - Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa – Pana Pawła Chomickiego.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zakres przedmiotu umowy obejmuje przebudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Żmudź, budowę budynku na agregat prądowy, budowę budynku gospodarczo – garażowego, przebudowę placu manewrowego, przebudowę chodnika na terenie oczyszczalni, przebudowę ogrodzenia, dostawę wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania oczyszczalni.

Całkowity koszt realizacji zadania stanowi kwotę brutto 7 463 865, 58 zł

Kwota udziału własnego gminy Żmudź wynosi 2 865 895, 58 zł, zaś kwota stanowiąca wysokość dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi: 4 750 000,00 zł.

Przewidywany termin realizacji całości przedmiotu zamówienia to listopad 2024 r.

 

Pin It