Ułatwienia dostępu

 

W dniu 4 kwietnia 2024  roku, Pani Wójt  Edyta Niezgoda reprezentująca Gminę Żmudź przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy – Pani Marty Mikołajczyk podpisała umowę na roboty budowlane dotyczące zadania „Przebudowa sieci dróg na terenie gminy Żmudź.”

Wykonawcą inwestycji będzie Firma PREF – BET Wytwórnia Mas Bitumicznych, Betonu i Prefabrykatów Spółka z o.o.  Pawłów, ul. Lubelska 80, 22-170 Rejowiec Fabryczny reprezentowana przez Pana Bogusława Kaletę – Prezesa Zarządu.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące zadania:

  1. Przebudowa drogi gminnej nr 104999L Wołkowiany – Klesztów na długości 1471 m.
  2. Przebudowa drogi gminnej nr 104988L Puszcza – Lipinki na długości 2720 m.
  3. Przebudowa drogi gminnej nr 104993L w miejscowości Żmudź ul. Lipowa na długości 361 m.
  4. Przebudowa drogi gminnej nr 122327L Puszcza na długości 789
  5. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Klesztów na długości 148 m.

W ramach przebudowy przewiduje się m.in. wykonanie poszerzenia, wyrównanie istniejącej nawierzchni, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, przebudowa przepustów, wykonanie zjazdów, poboczy oraz oznakowania. .

Całkowity koszt realizacji zadania stanowi kwotę brutto 7 153 073,52 zł  brutto.

Kwota stanowiąca wysokość dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi brutto 6 795 419,84 zł brutto.

Przewidywany termin realizacji całości przedmiotu zamówienia to 4 październik 2024 r.

                       

Pin It