Ułatwienia dostępu

 

ZAWIADOMIENIE w sprawie zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 lipca 2023 r.

    Na podstawie art. 6m ust 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519) w związku z uchwaleniem nowych stawek za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na mocy uchwały Nr LV/365/2023 Rady Gminy Żmudź z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 23 maja 2023 r., poz. 3595) zostały uchwalone nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • 15,00 zł / mc od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny;
  • 30,00 zł/ mc od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny;
  • zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (kwota zwolnienia wynosi 1,00 zł miesięcznie).

        Zgodnie z treścią ustawy powyższą opłatę wyliczono jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych zawartych w deklaracji. Właściciel nie jest obowiązany do składania kolejnej deklaracji. Opłatę za gospodarowanie odpadami uiszcza się w wysokości podanej w w/w zawiadomieniu, natomiast do złożenia nowej deklaracji zobowiązani są właściciele nieruchomości, którzy chcą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłatypoprzez zgłoszenie posiadania kompostownika.

        W związku z powyższym wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonywać u inkasenta lub na indywidualny rachunek bankowy Urzędu Gminy.

Pin It